Schneider, Todd M., Giff Beaton, Timothy S. Keyes, and Nathan A. Klaus, eds. 2010. The Breeding Bird Atlas of Georgia. Athens: University of Georgia Press.